+180 2998 5590Mon. - Fri. 10:00-22:00

Специализирана Интегрирана Уеб Система за Управление на Процесите

Публичен сектор

Специализирана Интегрирана уеб Система за Управление на Процесите (СИСУП) във Висшето Училище по Застраховане и Финанси (ВУЗФ), чрез която се постига развитие и интегриране на информационните ресурси и се допринася за повишаване качеството на управление във ВУЗФ.

Системата предоставя следната функционалност:

 • Съдържа електронна платформа за управление на съдържание, която позволява моделиране на електронни форми и процеси;
 • Осигурява възможност за автоматично предоставяне на данни, свързани с оценяването, акредитацията и контрола на качеството на дейността на висшето училище, параметрите разработени в рамките на Рейтинговата система за висшите училища, поддържана от МОМН и др.
 • Осигурява възможност за ефективно управление на документооборота и отразява в реално време основните и спомагателни процеси във ВУЗФ, което допринася за ефективно им управление и вземането на управленски решения;
 • Спомага за подобряване на качеството на предлаганите услуги, като значително намалява бюрокрацията и спомага за подобряването на цялостния процес на управление;
 • Улеснява и канализира работата на администрацията и преподавателите, като по този начин спомага за повишаване на качеството;
 • Играе важна роля при управлението и развитието на ВУЗФ, като съдържа механизми и процедури, за обратна връзка със заинтересованите страни;

 

Съдържа модули за управление на:

 • Кандидат-студентския процес;
 • Студентско състояние;
 • Финансово обслужване;
 • Преподаватели;
 • Помощна система (Help Desk).

Техническа имплементация

Основният потребителски портал е реализиран като SharePoint приложение. Приложението е изградено чрез следните логически слоеве, за чиято реализация са използвани посочените технологии:
 • Презентация – използва HTML, JavaScript и AJAX – съдържа единствено потребителски интерфейс;
 • Презентационна логика – използва Razor, C# .NET – интерактивна и валидационна логика и функционалност за осигуряване на сигурността;
 • Бизнес логика – C# .NET – основната част на системата – осъществява връзката и прехвърля данни между презентационния слой и слоя с база данни. Логическият слой на системата отговаря за координацията в системата, изпълнява команди, взема логически решения и извършва различни видове изчисления; включва и интерфейси с външни системи;
 • Достъп до данни – NET и C# .NET – функционалност за четене и запис в СУБД, координация на конкурентен достъп, преобразуване на типове, транзакционен контрол, сигурност и т.н.;
 • База данни – MS SQL Server 2012 Enterprise и T-SQL – схема на базата, правила за достъп, валидационни ограничения, тригери, процедури и др.

Архитектура на Системата