+180 2998 5590Mon. - Fri. 10:00-22:00

Система за Управление на Кредитния Процес

Финансов сектор

Системата за Управление на Кредитния Процес (СУКП) комбинира front-end и back-end функционалности в един софтуерен продукт. Интегрира се високо ниво на сигурност, заедно с инструментите за управление на данни, осигуряващи възможност за оползотворяване и консолидиране на информацията, предоставяна от външни системи. СУКП е интегрирана система с възможност за управление на цялостния жизнен цикъл на кредита.

Основните дейности при разработването на СУКП са:

  • Разработване на целеви бизнес процеси и информационни системи;
  • Оценка на решения – сложност, натовареност, обем на работа, приложимост;
  • Дефиниране на функционални изисквания;
  • Архитектурен дизайн на системата;
  • Управление на проекта – график на доставяне, заделяне на ресурси;
  • Управление на етапите на процеса на разработка – определяне на задачи, технологично и функционално ръководство.

Техническа имплементация

За реализацията на СУКП са използвани Microsoft .NET framework технологии – ASP.NET, WCF и допълнителни криптографски методи. Сървърът за управление на БД е Microsoft SQL Server. За интеграцията на СУКП с допълнителните системи са използвани предоставените от клиента собствени API-та и технологии.