+180 2998 5590Mon. - Fri. 10:00-22:00

Краткосрочна Бизнес Статистика

Публичен сектор

Краткосрочната Бизнес Статистика (КБС) осигурява необходимата информация за изчисляване на краткосрочни икономически показатели (месечни и тримесечни) за Р България.

Системата реализира следните подпроцеси (статистически изследвания), всеки един от които е представен като независима подсистема:

 • Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите – месечно;
 • Цени на производител:
  • в промишлеността (2 модула) – месечно;
  • в услугите (15 модула) – тримесечно;
 • Производство и продажби на вътрешния пазар на основни промишлени продукти – месечно;
 • Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд – тримесечно;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи – тримесечно;
 • Дейност на нефинансовите предприятия – тримесечно;
 • Разрешено и започнато строителство на нови сгради – тримесечно.

Системата е разработена като уеб централизирана система с посочените 7 обособени подсистеми, за които е използван единен метод на идентификация и авторизация и които имат сходен по поведение и изглед потребителски интерфейс.

Допълнително са разработени три универсални модула, които се използват във всяка от подсистемите:

 • „Конфигуриране“ – осигурява възможност за въвеждане и поддържане на използваните класификации, номенклатури и външни данни за подсистемата;
 • „Въвеждане и валидиране на данни“ – извършва валидация и верификация на постъпващите данни;
 • „Формиране и извеждане на изходни данни“ – изчислява и извежда изходи, специфични за подсистемите.

Техническа имплементация

Реализацията на КБС изисква въвеждане и анализ на данни. За тази цел е използван Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2008. За разработването на уеб приложението е използван Silverlight, характеризиращ се със следните предимства на презентационната му технология:
 • Използване на едни и същи правила за валидация на форми от клиент и сървър приложенията;
 • Разработване на приложенията само с .NET / C#;
 • Независимост на клиент приложението от вида браузъри (Cross Browser Issues);
 • По-качествена клиент – сървър комуникация (WCF/SOAP);
 • Възможност за socket комуникация между уеб сървъра и ТСБ потребителското приложение;
 • Възможност за достъп до локалните ресурси (например файлова система) на клиентската машина;
 • Потребителският интерфейс има поведение подобно на Desktop приложение;
 • Възможност за писане на сложна презентационна и бизнес логика в Silverlight приложението.
Системата за КБС е изградена от пет логически слоя и следните технологии:

 • Презентация – XAML – съдържа единствено потребителски интерфейс;
 • Презентационна логика – C# .NET – интерактивна, валидационна, функционалност за осигуряване на сигурността;
 • Бизнес логика – C# .NET – основната част на системата. Включва и back end сървиси;
 • Достъп до данни – NET и C# .NET – функционалност за четене и писане в СУБД, координация на конкурентен достъп, преобразуване на типове, транзакционен контрол, сигурност и т.н.;
 • СУБД – Microsoft SQL Server 2008, T-SQL и MDX – схема на базата, правила за достъп, валидационни ограничения, тригери, процедури, процедури – справки и др.

Архитектура на Системата