Дейта Солюшънс предоставя разнообразни възможности за работа с проекти от целия жизнен цикъл за разработка на софтуер за клиенти.

Ние притежаваме добре дефиниран и развит процес на разработка на софтуер, което включва пълния цикъл на софтуерна разработка, от бизнес анализа до поддръжката на приложението.

Фаза 1: Бизнес Анализ и Извличане на Изискванията
Дейта Солюшънс бизнес аналитиците заедно с клиента се запознават с най-общите бизнес изисквания, които трябва да се реализират.

Знанията ни в бизнес домейните ни позволяват да обсъдим с клиента търсените решения в съответствие с бизнес целите и необходимите резултати за постигане.

След изясняване на основните изисквания, ограничения и параметри се определя обхвата на проекта, както и основните доставки и дати, съответно и необходимите ресурси, като се изготвя общия план на проекта.

След дефиниране обхвата и основните доставки се преминава към задълбочено проучване всички основни изисквания.

Всички функционалности на софтуерното решение, както и интеграцията с други системи се описват най-детайлно.

По този начин се формира бек-лога  или списъка с потребителски изисквания (истории), извършва се съвместно с клиента (собственика на продукта) приоритизиране на доставките.

Планът се ревизира, като могат да се включват и допълнителни необходими функции и изисквания.

Резултати:

 • Обхват на проекта и предварителен план
 • Списък на потвърдени изисквания (продукт бек-лог)
 • Потребителски случаи за всяка функционалност на приложението (User-stories)
 • Детайлизиран и актуализиран план
Фаза 2: Дизайн
Дейта Солюшънс бизнес аналитиците, софтуерните инженери и архитекти дефинират логическите последователности, процеси и операции, които софтуера трябва да реализира. Изготвят се различни видове диаграми, описващи различните функции, данни и функционалности. Проектира се потребителския интерфейс, необходимите контроли, както и интерфейси с други системи.

Резултати:

 • Workflow диаграми и Business Process Diagrams
 • UML диаграми
 • Wireframes, mockups и потребителски интерфейс (UI)
 • Схеми на базите данни и всички необходими обекти (Database schemas)
 • Тестов план и тестови сценарии за извършване на тестването в QA процеса
Фаза 3: Софтуерна реализация
Дейта Солюшънс софтуерните инженери извършват софтуерната разработка в Спринтове, като се реализират отделни потребителски случаи (user stories). В тази фаза окончателно се  стабилизира и имплементира дизайна. В Скръм Фаза 2, 3 и 4 се изпълняват едновременно.

Резултати:

 • Софтуерни компоненти и модули
 • Unit тестове
Фаза 4: Тестване
Дейта Солюшънс QA инженерите извършват ръчни и автоматични тестове за всеки завършен компонент по отделните тестови сценарии. Откритите дефекти сe регистрират в дефект (бъг) проследяваща система. Тестването се извършва  още във фаза 3 Разработка, като всеки завършен Спринт гарантира съответното качество на разработените функционалности в съответствие с изискванията.

Резултати:

 • Unit Tests
 • Compatibility Tests
 • User Tests
 • Stress Tests & Load Tests
 • Beta candidate software release
Фаза 5: Внедряване
Дейта Солюшънс софтуерните инженери инсталират софтуерното приложение (система) в пред-продукционна среда (Staging environment), която е огледална на продукционната. Клиентите извършват приемателни тестове.  При успешни приемателни тестове системата се  прехвърля в продукционна среда (Production environment).

Резултати:

 • Документация на соурс кода
 • Ръководство за потребителя и системния администратор и др. обучаващи материали
 • Приемателни тестове (User Acceptance Tests)
 • Final candidate software release
Фаза 6: Поддръжка
Дейта Солюшънс сървис деска и поддържащи-системни инженери извършват обслужване на клиентите и поддръжка на софтуера в съответствие с ISO 20000-1:2011 за управление на ИТ услугите (ITSM-ITIL v3).

Дейта Солюшънс осигурява необходимото обновяване на софтуера за осигуряване съвместимост с нови версии на браузери, операционни системи , приложни сървъри и мобилни устройства.

Дейта Солюшънс извършва и усъвършенстване на софтуерно приложение, при заявка от клиентите на допълнителни функционалности или изменения в съществуващи такива.

Резултати:

 • Service Level Agreement (SLA)
 • Нови версии на приложението